právničina

Stanovy schváleny!

Dnes byly schváleny stanovy BD i SVJ 100% přítomných. Děkuji všem, kteří se vzniku stanov podíleli. Stanovy budou účinné od 1.11.2015.

Návrh dohody o zastupování

Dohoda o zastupování

 My, níže podepsaní spoluvlastníci jednotky .......................... v bytovém domě Boleslavská 1989/20, Praha 3, prohlašujeme, že při jednání se Společenstvím vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20, IČ 29009171, je oprávněn za nás jednat kdokoli z nás v plném rozsahu práv vlastníka. Naší vůlí je, aby se při jednání s výše uvedeným SVJ na kohokoli z nás pohlíželo jako na určeného zplnomocněného společného zástupce ve smyslu § 1185 Občanského zákoníku.

 Dále prohlašujeme, že kdokoli z nás je oprávně vystupovat a hlasovat na shromážděních vlastníků.

 Od této dohody je oprávněn kterýkoli ze spoluvlastníků kdykoli odstoupit. Dohoda pozbývá platnosti dnem, kdy odstoupení spoluvlastníka bylo doručeno výše uvedenému SVJ.

 

Nálepky: 

Informace k předložené verzi stanov SVJ

Vážení a milí sousedé,

pokusili jsme se vyslyšet připomínky ke stanovám SVJ a po konzultaci s právní kanceláří a vlastní úvaze předkládáme k posouzení jeden opět konečnější Nerozhodný návrh.

Přepracovali jsme kritizovaný článek 5 tak, aby jeho podstata snad byla srozumitelnější. Bez ohledu na text článku, věci v něm napsané jsou platné ze zákona. Jde tedy jen o snahu učinit stanovy srozumitelnější.

Další úpravy doznal čl. XIV o rozhodování mimo zasedání. Jsou sjednoceny požadavky na kvórum, tedy počet hlasů, potřebných pro přijetí nějakého návrhu. Tento je nyní stejný jako v případě hlasování na shromáždění. Má se však za to, že při korespondenčním hlasování jsou "přítomni" všichni členové SVJ.

Nálepky: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - právničina