Stanovy společenství vlastníků

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20

 

I.
Název

 Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20

 

II.
Sídlo a IČO

Sídlem společenství vlastníků je Boleslavská 1989/20, 130 00 Praha 3

Identifikační číslo společenství vlastníků je 290 09 171

 

III.
 Účel společenství

Společenství vlastníků jednotek domu Boleslavská 1989/20 (dále jen „společenství“) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy, provozu, oprav nemovité věci a dalších činností souvisejících s provozem společných částí nemovité věci. Nemovitou věcí je pozemek parc.č. 2653/1 a na něm stojící budova č.p. 1989, která se v budoucnu stane, nebo se má stát, jeho součástí, vše vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 6080 k.ú. Vinohrady; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

 

IV.
Předmět činnosti společenství

Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí nemovité věci, vymezených způsobem stanoveným v zákoně, (dále jen „správa domu") a zabezpečování dalších činností spojených s provozem domu. Správa domu je dále vymezena v čl. XVII odst. 2 těchto stanov.

 

V.
Právní jednání společenství

1) Společenství může zastupovat vlastníka jednotky při jednání se třetími osobami v těch případech, kdy to zákon vyžaduje.

2) Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

3) Společenství se nesmí zavázat k úhradě dluhu jiné právnické či fyzické osoby a nesmí být ručitelem takového dluhu. Pokud by přesto taková situace nastala, vlastníci jednotek nejsou takovým jednáním společenství vázáni.

4.) Společenství se může stát členem jiné právnické osoby nebo se sdružit s jiným společenstvím vlastníků, pokud takové jednání směřuje k naplňování účelu SVJ. Forma účasti však nesmí zakládat povinnost podílet se na úhradě ztráty jiné osoby ani nesmí zavázat k jinému vkladu či majetkové účasti s výjimkou základního vkladu či členských příspěvků v obvyklé výši. Pokud by jednáním společenství přesto vznikly závazky takovéto povahy, vlastníci jednotek jimi nejsou vázáni.

 

VI.
Vznik společenství 

Společenství vlastníků vzniklo na základě zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňovaly se některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Prvním statutárním orgánem společenství se stal pověřený vlastník - Bytové družstvo Boleslavská 1989/20, IČ 254 52 448.

 

VII.
Členství ve společenství a ručení člena 

1) Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy společenství ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

2) Členství ve společenství vzniká se vznikem vlastnictví alespoň k jedné jednotce v domě, nebo nejpozději dnem vzniku společenství.

3) Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Zmocnění vyžaduje písemnou formu. Spoluvlastníci jednotky jsou povinni společenství vlastníků jednotek bezodkladně doručit zmocnění udělené jejich společnému zástupci. V případě, že se spoluvlastníci na společném zástupci nedohodnou, jsou spoluvlastníci povinni požádat o rozhodnutí v této věci soud a bezodkladně doručit společenství vlastníků pravomocné soudní rozhodnutí.

4) Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schůzi shromáždění hlasovat jako jeden vlastník - člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná.

 

VIII.
Seznam členů společenství

1) Společenství vede seznam členů společenství. V seznamu členů společenství musí být u každého člena společenství uvedeno:

 1. jméno a příjmení,

 2. číslo domu a bytu člena,

 3. adresa místa trvalého pobytu,

 4. doručovací adresa, na které vlastník jednotky přebírá poštu, (dále jen doručovací adresa), v případě, že není shodná s adresou místa trvalého pobytu. Člen společenství je povinen prokazatelně sdělit předsedovi společenství adresu pro doručování písemností. Pokud tak neučiní, považuje se za tuto adresu adresa předsedovi společenství posledně známá,

 5. e-mailová adresa člena, nebo jeho zástupce, pokud ji má,

 6. společný zástupce, v případě spoluvlastnictví jednotky, nebo jednotky ve společném jmění manželů,  

 7. váha hlasu při hlasování na shromáždění ve vztahu k jednotce.  

2) Seznam členů společenství je zpřístupněn členům společenství.

3) Členy společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu členů společenství neprodleně poté, kdy člen společenství oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky, nebo kdy se společenství dozví o této skutečnosti jiným způsobem. 

4) Vlastník jednotky je povinen sdělit předsedovi společenství společenství jméno, příjmení a kontaktní údaje osob, jimž svou jednotku pronajímá.

 

IX.
Členská práva a povinnosti vlastníků jednotek a způsob jejich uplatňování

1) Členská práva a povinnosti člena společenství a jejich uplatňování je stanoveno zákonem a těmito stanovami.

2) Svá práva člen společenství uplatňuje zejména při jednáních shromáždění, podněty danými předsedovi společenství nebo v případech, kdy to umožňuje zákon, i soudně. Plnění povinností člena společenství vynucuje předseda společenství.

3) Vlastník jednotky má zejména tato práva a povinnosti:

 1. účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami,

 2. účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,

 3. volit a být volen do orgánů společenství, pokud je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

 4. předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a k odstranění nedostatků v jejich činnosti,

 5. obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků,

 6. nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze schůze shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky.

 7. svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

4) Vlastník jednotky je povinen zejména:

 1. dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem a těmito stanovami,

 2. přispívat na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, pokud není stanoveno jinak. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad,

 3. hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování. V případě prodlení s úhradami je člen povinen zaplatit též poplatek z prodlení v zákonem stanovené výši, neurčí-li shromáždění výši jinou,

 4. řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu,

 5. zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek a v případech, kde to stanoví zákon nebo tyto stanovy, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,

 6. odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají,

 7. umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených hodnot,

 8. umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně předseda společenství alespoň 3 dny předem,

 9. oznámit bez zbytečného odkladu předsedovi společenství nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu členů společenství podle Čl. VIII a pro potřeby správy domu,

 10. oznamovat společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,

 11. předat předsedovi společenství ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby,

 12. zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo nebytového prostoru nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. Při poškození jednotky prováděním těchto prací nahradí vlastníku jednotky škodu společenství. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám,

 

 

Orgány společenství

 

X.
Společná ustanovení

1) Orgány společenství jsou:

a) shromáždění

b) předseda společenství (dále jen „předseda“)

2) Předseda je orgán volený shromážděním vlastníků. Předsedou může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právních předpisů upravujících živnostenské podnikání nebo právnická osoba. Předsedou může být pouze člen či společný člen tohoto společenství nebo pověřený zástupce člena společenství, který je právnickou osobou. Je-li předsedou právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, jinak ji zastupuje určený člen statutárního orgánu. Tento zástupce právnické osoby musí splňovat podmínky uvedené výše v tomto odstavci a funkci musí vykonávat osobně.

3) Předseda může být zvolen opětovně.

4) Závazek k výkonu funkce voleného orgánu je závazek osobní povahy, pro který se nelze nechat zastoupit.

5) Funkční období předsedy činí tři roky, počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Funkce předsedy dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství. Odstoupí-li předseda ze své funkce prohlášením došlým společenství, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. Prohlášení o odstoupení musí být písemné a musí být doručeno do sídla společenství.

6) Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění se může nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů společenství usnést, že bude o určité věci provedeno tajné hlasování pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě se současně stanoví postup pro tajné hlasování.

 

XI.
Shromáždění a jeho usnášeníschopnost

1) Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství.

2) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech domu a pozemku; je-li však vlastníkem jednotky společenství, k jeho hlasu se nepřihlíží.

3) Je-li jednotka ve společném jmění manželů nebo spoluvlastnictví, mají manželé nebo spoluvlastníci společný hlas. Jednání shromáždění a rozhodování na něm se pak zúčastní zmocněný společný zástupce na základě písemné plné moci. Společný zástupce spoluvlastníků jednotky nebo manželů majících jednotku ve společném jmění má při hlasování počet hlasů připadající na jednotku ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění. Nezmocní-li spoluvlastníci nebo manželé společného zástupce k výkonu práv vůči společenství, platí, že je společný zástupce nepřítomen.

4) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. 

5) K přijetí rozhodnutí, kterým se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech anebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu, jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, je třeba souhlasu všech vlastníků jednotek.

6) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech členů společenství, jestliže se jedná o záležitost, kdy se změna dotkne práv a povinností všech vlastníků jednotek. Jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství.

7) K přijetí usnesení Shromáždění je třeba:

a) tříčtvrtinové většiny hlasů všech členů společenství, jde-li o usnesení ve věcech, které jsou obsahem:
- schválení nebo změny stanov dle čl. XII odst. 1 a),
- změně prohlášení vlastníka budovy podle § 1169, odst. 2 občanského zákoníku dle čl. XII odst. 1 b),

- uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle čl. XII, odst. 1, písm. G, bod iv. stanov

b) tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů společenství, jde-li o usnesení ve věcech, jejichž obsahem je:
- výši příspěvků do fondů Společenství
- způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky,
- rozdělení zisku z hospodaření společenství

 

XII.
Působnost shromáždění

1) Do působnosti shromáždění patří 

 1. rozhodování o schválení a změně stanov,

 2. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

 3. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

 4. schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

 5. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,

 6. rozhodování

  1. o členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení,

  2. o změně účelu užívání domu nebo bytu,

  3. o změně podlahové plochy bytu,

  4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,

  5. o změně podílu na společných částech,

  6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka,

  7. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku, stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,

 7. udělování předchozího souhlasu

  1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,

  2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,

  3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,

  4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu,

 8. určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

 9. rozdělení případného zisku z hospodaření společenství,

 10. schvalování rozpočtu společenství,

 11. schvalování vnitřních předpisů společenství,

 12. rozhodování v dalších záležitostech určených zákonem nebo stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

2) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.

3) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

4) K nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek nebo k jinému nakládání s nimi může shromáždění vlastníků jednotek dát předchozí souhlas jen v případě, jde-li o nabytí nemovité věci pro účely správy domu a pozemku.

 

XIII.
Svolání a jednání shromáždění

1) Předseda svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Předseda svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich a to do 15 dnů tak, aby se shromáždění konalo do 30 dnů od doručení podnětu; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství sami.

2) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Je-li zasedání svoláno podle odst. 1 věta druhá, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 

3) Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo konání a program zasedání.

4) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.

5) Pozvánku svolavatel zveřejní nejméně 15 dnů před zasedáním shromáždění na domovní vývěsce společenství a na internetových stránkách společenství a současně ji zašle e-mailem všem členům, jejichž e-mailové adresy jsou zapsány v seznamu členů. 

6) Jednání shromáždění řídí statutární orgán společenství; v případě svolání shromáždění svolavatelem podle odstavce 1 tohoto článku řídí jednání shromáždění člen společenství zmocněný tímto svolavatelem.

7) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů oprávněných o nich hlasovat.

8) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo zasedání zahájil a kdo mu předsedal, schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům.

9) Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy.

10) Člen společenství vlastníků může zmocnit jiného člena společenství vlastníků nebo kteroukoliv jinou osobu, aby ho zastupovala při účasti na shromáždění nebo na všech shromážděních, a to včetně hlasování na shromáždění. Zmocnění musí být v písemné formě, přičemž je připuštěno i zastoupení ve formě generální plné moci. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

 

XIV.
Rozhodnutí shromáždění mimo zasedání

1) Ve všech věcech v působnosti shromáždění lze rozhodnout i mimo zasedání.

2) Návrh podává písemně předseda a zasílá jej členům stejným způsobem a ve stejné formě, jako pozvánku na shromáždění. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta činí patnáct dnů.

3) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

4) Předseda oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství ten, kdo usnesení navrhl.

5) Pro účely výpočtu dosažení množství hlasů, potřebných k přijetí rozhodnutí, se má za to, že se hlasování mimo zasedání účastní všichni vlastníci jednotek. Na výsledek hlasování se tedy pohlíží tak, jakoby byli všichni vlastníci přítomni.

 

XV.
Předseda společenství vlastníků

1) Předseda společenství je statutárním orgánem společenství. Předseda společenství je jeden. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.  

2) Předseda společenství zastupuje společenství navenek samostatně ve všech záležitostech. Za společenství se předseda společenství podepisuje tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci. 

3) Funkční období předsedy společenství činí tři roky a počíná zvolením do funkce. Předseda společenství je volen a odvoláván shromážděním, může být do své funkce volen opětovně.  

4) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát předsedou společenství, oznámila-li to předem společenství a společenství s jeho jmenováním nevyslovilo nesouhlas, to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky.

5) Předseda společenství postupuje při vymáhání dlužných částek jednotlivých členů tak, že nejdříve 30 dnů po vzniku dluhu vyzve vlastníka k úhradě dluhu prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou má člen uvedenu v seznamu členů nebo vhozením výzvy do poštovní schránky člena. V případě, že dlužník ani do 30 dnů ode dne zaslání výzvy dlužnou částku neuhradí, zašle předseda opakovanou výzvu k úhradě doporučeným dopisem na adresu dlužníka, kterou má uvedenou v seznamu členů. V případě, že dlužník ani do 30 dnů ode dne zaslání opakované výzvy dlužnou částku neuhradí zašle předseda na jeho adresu doporučeným dopisem třetí výzvu. Ode dne vzniku prodlení do uhrazení dluhu má předseda právo vymáhat též poplatky z prodlení v zákonem stanovené výši, případně ve výši určené shromážděním. Předseda má právo uzavřít za společenství s dlužníkem smír formou splátkového kalendáře. Poplatky z prodlení se v takovém případě počítají do dne uzavření dohody o splacení dluhu mezi společenstvím a vlastníkem Je-li dlužník v prodlení déle než 6 měsíců, je předseda povinen zahájit právní kroky k vymáhání dlužné částky.

 

XVI.
Působnost předsedy společenství vlastníků a zánik jeho funkce

1)Předseda společenství jako statutární orgán společenství zejména:

 1. zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a dalších činností společenství podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

 2. rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

 3. odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním,

 4. připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,

 5. předkládá k projednání a schválení účetní závěrku, rozpočet a písemné materiály, které má shromáždění projednat,

 6. zajišťuje řádné vedení písemností společenství,

 7. sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby,

 8. zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

 9. zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství,

 10. za společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství,

 11. plní povinnosti ve vztahu k zápisům v rejstříku společenství vlastníků jednotek

2) V působnosti předsedy společenství je dále rozhodování: 

a.) o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 100.000 Kč, dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 100 000 Kč;

b.) o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 2.000 Kč v průměru na každou jednotku v kalendářním roce; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech.  

4)Funkce předsedy společenství končí:

a) uplynutím funkčního období,

b) odvoláním z funkce,

c)odstoupením z funkce,

d) ztrátou způsobilosti být předsedou společenství,

e) případně jiným způsobem stanoveným právními předpisy nebo stanovami.

 

 

XVII.
Správa domu a pozemku 

1) Po vzniku společenství je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku společenství.

2) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu.

3) Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

4) Společenství je oprávněno vykonávat činnosti, týkající se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického. Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména

 1. provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků jednotek nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady,

 2. revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně teplé vody, pitné vody, tepla včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších telekomunikačních zařízení a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu,

 3. údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku,

 4. uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu,

 5. předmětem správy domu není správa ani rozhodování o těch částech domu, jež jsou v souladu s prohlášením vlastníka domu součástí či příslušenstvím jednotlivých jednotek,

 6. dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu.

5) Společenství je oprávněno vykonávat činnosti, týkající se správy domu a pozemku z hlediska správních činností. Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména

 1. zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů,

 2. stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, vedení evidence plateb členů společenství, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání,

 3. vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky včetně zřízení účtu společenství u banky, vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek,

 4. uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají ze stanov společenství vlastníků jednotek a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek přijatých v souladu s jinými právními předpisy a se stanovami společenství vlastníků jednotek,

 5. činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv,

 6. výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek.

 

XVIII.
Výkon správy domu a pozemku

1) Správu domu provádí společenství přímo, nebo ji zajišťuje prostřednictvím smlouvy se subjektem, který se správou domu zabývá (dále jen „správce“).

2) Pro účely správy domu a pozemku je osoba odpovědná za správu domu a pozemku oprávněna sjednávat smlouvy týkající se zejména

 1. zajištění činností spojených se správou domu a pozemku,

 2. zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo,

 3. pojištění domu,

 4. nájmu společných částí domu, a

 5. nájmu jednotek, které jsou ve vlastnictví společenství,

 6. zajištění provozu vybraných technických zařízení spojených s užíváním společných částí domu a s užíváním jednotek, ke kterým nemá osoba odpovědná za správu domu a pozemku oprávnění je provozovat.

3) Osoba odpovědná za správu domu a pozemku dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany. 

4) Smlouva se správcem obsahuje zejména

 1. vymezení činností, které bude správce vykonávat,

 2. odměnu správce, případně způsob jejího stanovení,

 3. určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb včetně jejich evidence,

 4. povinnost správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce společenstvím zmocněn k jejich uzavírání,

 5. povinnost správce předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti správce, zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech,

 6. povinnost správce před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu o své činnosti a předat předsedovi všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti,

 7. další náležitosti stanovené shromážděním.

5) Smlouvu se správcem, změnu obsahu smlouvy a změnu osoby správce schvaluje shromáždění.

 

XIX.
Užívání společných částí

1) Společné části domů užívají vlastníci jednotek jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků.

2) Schody, chodby a společné prostory domu lze užívat k činnostem běžně souvisejících s bydlením, pokud není dále uvedeno jinak.

3) Je zakázáno ve společných prostorách cokoliv skladovat, zejména pak uchovávat jakékoliv hořlavé předměty.

4) Při zjištění závady či nedostatku ve společných prostorách domu je vlastník jednotky povinen neprodleně nahlásit tuto skutečnost správci.

5) Vlastníci jednotek jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.

6) Je přísně zakázáno blokovat únikové cesty z budovy předměty či jiným způsobem.

7) Vlastníci jednotek jsou odpovědní za to, že pravidla pro užívání společných prostor dodržují i jejich nájemci, osoby s vlastníky nebo nájemci společně bydlící a návštěvníci jednotek, řemeslníci a ostatní osoby vlastníky nebo nájemci pozvaní, podrobnosti stanoví Domovní řád.

 

XX.
Hospodaření společenství 

1) Společenství hospodaří s finančními prostředky, poskytovanými členy společenství na správu domu, dále s finančními prostředky, poskytovanými členy společenství na platby za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství.

2) Příspěvky na správu domu jsou příjmem společenství

3) Společenství vykonává správní činnosti na svůj náklad. Tím není dotčena možnost pověřit správními činnostmi jinou osobu.

4) Společenství vytváří dlouhodobé zálohy ("fondy"), stanovené vnitřním předpisem a určené zejména na opravy, údržbu a provoz domu. Způsob tvorby a čerpání těchto záloh stejně jako výše příspěvků podléhá schválení shromáždění vlastníků.

5) Nabude-li společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k účelům uvedeným v zákoně a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Předseda může v těchto záležitostech činit právní jednání pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak.

 

XXI.

1) Členové společenství vlastníků jednotek jsou povinni přispívat na správu domu a pozemku ve výši a lhůtě, určené shromážděním. Příspěvky, týkající se nákladů správu domu a pozemku se rozvrhnou na každou jednotku stejně, pokud zákon nebo rozhodnutí shromáždění v souladu se zákonem nestanoví jinak.

2) Členové společenství jsou povinni platit dlouhodobé zálohy na provoz, opravy a údržbu domu a pozemku. Výši těchto záloh a způsob jejich stanovení určí společenství vnitřním předpisem. Tento vnitřní předpis podléhá schválení shromáždění.

3) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost vypořádat dlouhodobé zálohy ke dni účinnosti převodu.

4) Společenství vlastníků vydá vlastníkovi jednotky na jeho žádost potvrzení, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, případně že takové dluhy nejsou. 

 

XXII.

Příspěvky na úhradu služeb a určení jejich výše

1) O druhu poskytovaných služeb, výši záloh, lhůtě placení záloh a o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky rozhoduje shromáždění. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

2) Rozsah poskytovaných služeb což jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu a odvoz komunálního odpadu, určuje shromáždění.

3) Zúčtovacím obdobím je období, za které společenství provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů; zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí shromáždění.

4) Nákladem na služby nejsou revize zařízení a součástí domu a odpisy domu, popřípadě další podobné položky s výjimkou revizí, odborných zkoušek a inspekčních prohlídek výtahu.

5) Společenství provede vyúčtováním vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím období. 

6) Nerozhodne-li shromáždění jinak, nebo nestanoví-li jinak právní předpis, rozúčtují se náklady na služby takto:

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody,

b) provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,

c) tepelná energie na vytápění v jednotce podle zvláštního právního předpisu,

d) poskytování teplé užitkové vody v jednotce podle zvláštního právního předpisu,

e) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, přičemž rozhodnými osobami pro rozúčtování nákladů na provoz výtahu se rozumí obyvatelé bytů ve třetím a vyšším nadzemním podlaží.

7) V souladu s čl. IX odst. 3 písm. e) má každý člen společenství vlastníků právo obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb, nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období, přičemž splatnost případných přeplatků a nedoplatků, je nejpozději do sedmi měsíců od skončení zúčtovacího období.

 

 

XXIII.
Zánik členství ve společenství

1) Členství ve společenství zaniká

  1. převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

  2. úmrtím člena společenství - fyzické osoby,

  3. zánikem člena společenství - právnické osoby bez právního nástupnictví,

  4. zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,

  5. zánikem vlastnického práva ke všem jednotkám v domě,

  6. dalším způsobem, pokud to stanoví zákon.

2) Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit předsedovi společenství.

 

XXIV.
Zánik společenství

1) Společenství zaniká z důvodů a způsobem, stanoveným zákonem.

 

XXV.
Závěrečná ustanovení

1) Tyto stanovy byly schváleny na zasedání shromáždění dne 26.10.2015 a nabývají účinnosti dnem 1.11.2015.

2) Pro záležitosti, které nejsou upraveny v těchto stanovách se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména pak ustanovení § 1189 a následující o společenství vlastníku, a dalších ustanovení zákona předpokládá-li občanský zákoník jejich užití.

3) Bude-li jakékoliv ustanovení těchto stanov shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, nebude se k takovému ustanovení přihlížet a ostatní ustanovení těchto stanov budou nadále trvat.