Zápis ze shromáždění vlastníků a členské schůze 28.5.2015

Na začátku schůze a shromáždění bylo potvrzeno, že schůze i shromáždění jsou usnášeníschopní, což dokládají prezenční listiny.

Schůzi a shromáždění předsedal pan Petr Vejsada, předseda představenstva družstva.

Předsedající dle schváleného programu informoval o působení správní firmy DaK. Firma DaK nebyla schopna za celý rok dodat nové evidenční listy. Bylo odsouhlaseno, že evidenci, účetnictví a administrativní správu domu bude provádět pan Petr Vejsada. Byla schválena měsíční odměna ve výši 3.500,- Kč. Firma DaK bude nadále zajišťovat řemeslné práce dle požadavků. Odměna za průběžnou kontrolu technického stavu domu a poskytování havarijní služby je dohodnuta na 592,- Kč měsíčně včetně DPH.

Byla schválena účetní závěrka BD i SVJ. Členská schůze BD rozhodla, že zisk roku 2014 ve výši 28.198,81 Kč bude převeden na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.

Předsedající dále informoval o chystané výměně VN přívodního kabelu k trafostanici ve dvoře. Pan Zíka se nabídl, že zajistí odborný dohled nad stavebními pracemi, aby byly dodrženy všechny technologické postupy a dohody s realizující firmou.

Shromáždění schválilo vnitřní předpis SVJ č. 1/2015, upravující postupy účtování v souladu s nařízením vlády č. 366/2013.

Shromáždění schválilo výměnu klíčů a zámků v domě (hlavní vrata, vrata do dvora a dveře do dvora) a doplnění zvonkového tabla čtečkou Dallas.

Proběhla dlouhá diskuse ohledně nových stanov. Stanovy družstva byly nakonec předběžně schváleny. Stanovy SVJ je ještě nutné upravit, a to přeformulovat obtížně srozumitelné pasáže a dořešit nekonzistentní pasáže zejména ohledně hlasování mimo zasedání a zastupování spoluvlastníků.

Zapsala: Ivana Jandejsková

 

Nálepky: